Pozvánka na Valnou Hromadu OBP 9.1.2023

Výbor spolku:

Název:                         OLD BOYS PRAHA – spolek českých rugbyových veteránů

Sídlo:                          Braunerova 423/21, Praha 8

IČ:                              60445505

tímto srdečně zve všechny členy k účasti na valné hromadě spolku, která se uskuteční dne 9.1.2023 od 19:00 hodin v restauraci U Balbínů Pod Kaštany, Freyova 12, Praha 9. Valná hromada se bude konat na místo běžné schůze (termín 2.1.2023 – první pondělí v měsíci – byl pro konání jakéhokoliv setkání nevhodný, proto až 9.1.2023).

Program valné hromady:

  • zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele a skrutátora

jednání valné hromady bude řídit zvolený předseda podle programu uvedeného v této pozvánce. Zapisovatel bude o průběhu valné hromady pořizovat zápis. Skrutátor bude hlásit zapisovateli počet hlasujících členů při každém hlasování valné hromady.

  • zpráva o činnosti spolku v letech 2022, schválení výsledků hospodaření

představenstvo přednese zprávu o akcích, kterých se spolek zúčastnil v roce 2022, a pokladník přednese zprávu o hospodaření. O schválení výsledku hospodaření se bude hlasovat.

  • volba člena představenstva

Vladimír Kodytek, v roce 2022 odstoupil z funkce předsedy spolku a člena představenstva. Je tedy třeba zvolit nového člena představenstva. Jediným kandidátem je zatím Karel Zeiner, který souhlasí s kandidaturou. Do začátku projednávání tohoto bodu je možné přihlásit (předem e-mailem kterémukoliv členu představenstva, nebo i při konání valné hromady) další kandidáty na člena představenstva. O volbě člena představenstva bude hlasováno veřejnou volbou zvednutím ruky.

  • závěr, diskuse

všichni přítomní členové mohou přednést libovolný návrh, o kterém by měla rozhodnout valná hromada. Po projednání všech návrhů bude valná hromada ukončena.

V Praze dne 24.12.2022

Vladimír Pošík

Ondřej Malina

Výbor OBP